Minikoszykówka Chłopców - Igrzyska Dzieci 17/18

Szkoła Podstawowa Nr 3 - opiekun: p. Michał Trypuć więcej

1. Dnia 10.10.1974r. - Inspektor Szkolny w Stargardzie Szczecinskim mgr Henryk Dróżdż składa wniosek do Kuratorium Okreku Szkolnego w Szczecinie o utworzenie Powiatowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie Szczecinskim.

2. Dnia 1.11.1974r. zostaje powołany przez Urzad Wojewódzki Kuratorium Okregu Szkolnego w Szczecinie - Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowy w Stargardzie Szczecinskim. Organizacje PSOS powierzono Wydziałowi Oświaty i Wychowania oraz Kultury Urzedu Powiatowego w Stargardzie Szczecinskim.

3. Dnia 30.08.1979r. decyzj? Nr 1/0/79 Inspektor Oświaty i Wychowania w Stargardzie Szczecinskim mgr Henryk Dróżdż na podstawie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Szczecinie przekształca Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowy w Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy w Stargardzie Szczecinskim.

4. W związku z brakiem środków budżetowych Wicekurator mgr Zbigniew Pieczynski w dniu 23.05.1991r. podpisuje decyzje Nr OW.o 138/59/91 o likwidacji MOS-u w Stargardzie Szczecinskim.

5. Dnia 28.06.1991r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie anuluje podjetą decyzje o likwidacji MOS-u Stargardzie Szczecinskim - pismo OW-11-5024/43/91/MW.

6. Nastepna decyzja Nr KO 111.021/172/93 Kuratora Oświaty w Szczecinie mgr Zbigniewa Pieczynskiego jest niekorzystana dla Stargardu, ponieważ z dniem 31.12.1993r. zostaje zlikwidowany Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy Stargardzie Szczecinskim.

7. W okresie od 01.01.1994r. do 22.08.1994r. w miejsce zlikwidowanego MOS-u działa MKS Stargard, którego Prezesem jest mgr Krzysztof Ciach.

8. Dnia 28.08.1994r. - Uchwałą Nr 111/35/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim zostaje powołany Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Portowa 3, jako jednostka organizacyjna miasta Stargardu Szczecinskiego. MOS prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. Jest placówką wychowania pozaszkolnego o charakterze specjalistycznym. Z dniem 12.09.1994r. funkcje Dyrektora MOS-u powierza się Panu Tadeuszowi Gutowskiemu do czasu wyłonienia kandydata na to stanowisko w drodze konkursu. Po wygraniu konkursu powierza sie z dniem 01.12.1994r. Panu mgr Tadeuszowi Gutowskiemu funkcje Dyrektora Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Stargardzie Szczecinskim na okres 5 lat tj. do 31.08.1999r. - Uchwa3a Nr 282/94 Zarz?du Miasta Stargardu Szczecinskiego z dnia 30.11.1994r. Obecnie trwa trzecia kadencja Pana mgr Tadeusza Gutowskiego na stanowisku dyrektora MOS-u.

DYREKTORZY MOS-u:
01.11.1974 - 31.08.1981 - mgr Kazimierz Parzybut
01.09.1981 - 31.08.1983 - mgr Maria Chlebowska
01.09.1983 - 31.12.1986 - mgr Edward Kaczmarek
01.01.1987 - 31.08.1987 - mgr Jacek Bryła
01.09.1987 - 31.08.1988 - mgr Krzysztof Koziorowicz
01.09.1994 - 31.12.1993 - mgr Jacek Frąckowiak
12.09.1994 - do chwili obecnej - mgr Tadeusz Gutowski


Wykonanie serwisu stargard.com.pl - strony internetowe stargard

Partnerzy: